Speciális Internetes Szerződési Feltételek

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. - Speciális Internetes Szerződési Feltételei

 
 1. Alapfogalmak, hivatkozások


   1. Jelen Speciális Internetes Szerződési Feltételek (továbbiakban: SISzF) csak és kizárólag a fürdőgyógyászati csomagok, szolgáltatások, valamint az ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb (jellemzően: szálláshely) szolgáltatások megrendelésére, igénybevételére – mint a szolgáltatás tárgyára - vonatkozik.

   2. A SISzF-ben nem szabályozott kérdésekben az ÁISzF-ben foglaltak az irányadók.

   3. Ahol SISzF eltérő rendelkezést tartalmaz ÁISzF-től, ott a SISzF-ben foglaltak az irányadók!

   4. A NEAK támogatással igénybe vehető fürdőgyógyászati ellátások nyújtásának, és igénybevételének rendjét az 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet szabályozza.

  1. A fürdőgyógyászati ellátások az egészségügyről szóló törvény hatálya alá eső egészségügyi ellátások!

  2. Fürdőgyógyászati csomag (a továbbiakban röviden: Csomag): Előre meghatározott számú, napi több kezelésből álló fürdőgyógyászati kezelést, esetleg kapcsolódó más extra kezeléseket tartalmazó minimum 6 kezelési nap alatt folyamatosan nyújtott gyógyászati és más grátisz szolgáltatások kúraszerű együttese, orvosi vizsgálattal. A csomag kötelező eleme a "01 Gyógyvizes gyógymedence fürdő" szolgáltatás igénybevétele minden kezelési napon.
  3. Kezelési nap: amely napra a beteg kezelésre ütemezett, illetve amelyen valamilyen szolgáltatás igénybevételére jogosult a csomag keretében.

  4. Kezelőhelység:
   4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő Fürdőház tér 2.


  5. Kezelő hely: "Aquarius" Gyógy-, Park-, és Élményfürdő Gyógyászati Szárnya

  6. Csomag igénybevételi időtartam: A kezelés igénybevételre történő megérkezés napjától, a kezelés befejezte utáni távozási napjáig terjedő időszak. Jellemzően 8 nap/7 éj, vagy 15 nap/14 éj, vagy 22 nap/21 éj időtartam. Nem része a Csomag igénybevételi időtartamnak, ha a beteg a megrendelt Csomagban rögzített igénybevétel első napja előtt érkezik, vagy annak utolsó napja után távozik.

  7. Csomag igénybevétel első napja: kezelés igénybevétele céljából a kezelőhelységbe történő megérkezés – ha volt rendelve a szállás elfoglalás – napja, amely a megrendelés visszaigazolásban így szerepel.

  8. Csomag igénybevétel utolsó napja: a csomagban lévő kezelések igénybevételét követően a beteg kezelő helységből való távozásának– ha volt rendelve a szállás a szállodából történő kijelentkezésnek – napja amely a megrendelés visszaigazolásban így szerepel.

  9. Megrendelő: a Csomagot a Webáruházban megrendelő természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki Megrendelés kapcsán a Üzemeltetővel szerződést kötő félnek minősül. A Megrendelő – ha nem Ő a Vevő - a megrendelt szolgáltatások megfizetésért a Vevővel együtt egyetemlegesen felelős.

  10. Beteg: a gyógyszolgáltatást tényleges igénybevevő természetes személy (ide értendő a prevenciós céllal szolgáltatást igénybevevő egyébként egészséges személy is)

  11. Betegtársak: az egy szobában elszállásolt betegek

  12. Beutaló: szakorvos által az Üzemeltető –mint szolgáltató – nevére kiállított vény, és kapcsolódó kezelőlap együttesen

  13. Vevő: Megrendelésben Vevő(k)ként feltüntetett természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek a nevére a számlázás történni fog (a megrendelőtől, és/vagy a betegtől eltérő személy is lehet) és aki – vagy akinek a Megbízottja – az ellenérték megfizetésére kötelezett.

  14. Szállótárs: A beteggel együtt érkező, vele egy szobában elszállásolt, gyógyszolgáltatást nem igénylő természetes személy

  15. Igénybevevő: bármely megrendelt szolgáltatást igénybevevő természetes személy

  16. Különleges fizetési mód: SZÉP kártyás, Cafetéria kártyás fizetés

  17. 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet: felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet annak 2.§ c. pontja alapján nem vonatkozik az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésekre, vagyis a Csomagokkal és a hozzá kapcsolódó más, járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekre!

  18. Távollévők közötti szerződés: A Csomag igénybevételére vonatkozó szerződés a 17/1999. (II:05.) Korm. Rend szerint, távollévők közötti szerződésnek minősül, de felhívjuk a figyelmet, hogy annak 1.§ (4) bek. b) pontja alapján annak 2-6. §-ban és 7.§ (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan szolgáltatásokra, amelyeket a vállalkozás meghatározott időpontban, vagy meghatározott időszakban nyújt.

 2. A szerződéses jogviszony speciális szabályai

  1. A fürdőgyógyászati ellátások gyógykezelések, és mint ilyenek kizárólag orvosi vizsgálatot követően orvosi javallattal, az orvosi javallatnak megfelelően vehetők igénybe.

  2. Az orvosi javallat teljes térítéses Csomag igénybevétel esetén az Üzemeltető fürdőorvosa által kiállított ambuláns lap, és kapcsolódó kezelőlap. A fürdőorvosi vizsgálatnak előfeltétele nincs.

  3. Az orvosi javallat NEAK támogatott Csomag igénybevétele esetén lehet az Üzemeltető fürdőorvosa által kiállított vény, és kapcsolódó kezelőlap, vagy más szakorvos által az Üzemeltető –mint szolgáltató – nevére kiállított vény, és kapcsolódó kezelőlap.

  4. A NEAK támogatásos szolgáltatás megrendelése esetén a NEAK támogatásra való jogosulatlansággal okozott károkért a Megrendelő és a Beteg teljeskörűen és egyetemlegesen felelős.

  5. Nem vehet igénybe fürdőgyógyászati kezelést az a beteg, akinél azt a korábbi, vagy pillanatnyi egészségi állapota orvosilag kizárja, illetőleg ilyen beteg részére gyógyászati kezelés csomag nem rendelhető.

  6. NEAK támogatásra való jogosulatlanság esetén Csomag kezelései csak a teljes árú csomag díjkülönbözetének megfizetése esetén vehetők igénybe. Ha a díjkülönbözetet a beteg nem fizeti meg sem kezelésre, sem a befizetett díjak visszakövetelésére nem jogosult. A NEAK-es kezelésre jogosulatlanság nem jár együtt az esetleg kapcsolódó szállásbiztosítás elvesztésével, azt jogosult és köteles a beteg igénybe venni.

  7. Az beutalóval érkező beteg beutalóján szereplő kezelések számát, fajtáját csak a fürdőorvos változtathatja meg új vény és kezelőlap kiállításával, a régi beutaló bevonása mellett, abban az esetben, ha a módosított kezelések kezelési napokon történő nyújtására az Üzemeltető képes.

  8. Ha a beutalóval érkező beteg beutalója nem tartalmazza a kötelező "01 Gyógyvizes gyógymedencefürdő" gyógykezelést és az orvosilag nem ellenjavallt a fürdőorvos a beutaló helyett új beutalót állít ki a régi beutaló bevonása mellett, amelynek része a kötelező kezelésfajta. Ennek hiányában a Csomag grátisz szolgáltatatásai nem vehetők igénybe, azokért teljes térítést kell külön fizetni!

  9. A beutalóval nem rendelkező, és/vagy teljes térítéses csomagot igénylő beteg előző fürdőgyógyászati kezelései, tapasztalatai alapján előzetesen választhat az igénybe vehető fürdőszolgáltatások, és extra szolgáltatások közül a Csomagban megadott fajta és darabszámban. Az Üzemeltető fürdőorvosa ezen kéréseket lehetőség szerint figyelembe veszi, de fenntartja a jogot, hogy a beteg által kért kezelésfajtákat a gyógyulás jobb elősegítése, vagy káros kezelési következmények elkerülése érdekében az első orvosi vizsgálat során, annak eredőjeként megváltoztassa, ha az orvos szakmai szempontok alapján indokolt. Az Üzemeltető a kezelés megváltoztatását köteles tudomásul venni, és az új kezelést köteles nyújtani. Ha ez részben, vagy egészben kapacitás hiány miatt nem lehetséges az Üzemeltető a kezelések befejeztével köteles a Vevőnek visszatéríteni a nem nyújtott kezelések értékét, önrészét árjegyzéki áron.

  10. Az Üzemeltetőnél a Csomaghoz kiegészítő szolgáltatásként külön felszámított szállásdíj ellenében szállás biztosítása is kérhető, illetve foglalható az Üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló szállásadóknál.

  11. Egy megrendelésben egy szobányi szálláshely rendelhető a szálláshelyenként megadott maximális befogadó képességig. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a nagy befogadó képességű szobák foglaltsága esetén az igényt több szoba rendelkezésre bocsátásával elégítse ki! Kiskorú részére csak felnőtt kísérettel biztosítunk szállást.

  12. Ha a beteg nem az Üzemeltetőn keresztül foglalt szállást, érkezéskor az Üzemeltető diszpécserszolgálatánál köteles megadni ideiglenes lakcímét a Csomag igénybevételi időtartam alatt.

  13. A Csomagot csak az igénybevétel előtt lehet megrendelni a Webáruházban feltüntetett legkorábbi kezdő időponttól, vagy attól későbbi kezdéssel. A legkorábbi kezdő időpont az Üzemeltető kapacitás leterhelésének növekedésével egyre későbbre tolódik. A kezelések helyszínén azonnali, vagy rövid határidőn belüli kezeléskezdéssel kapacitás hiányában Csomag jellemzően nem igényelhető.

  14. Az Üzemeltető fontosnak tartja, hogy rendkívüli (biztosítási) események bekövetkezte esetén lehetőleg ne érje számottevő kár azt a Megrendelőt/Igénybevevőt, aki önhibáján kívül nem tudja igénybe venni a már megfizetett szolgáltatásokat, ezért az Üzemeltető – mint Szerződő – az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (továbbiakban: Biztosító) a lemondás esetén fizetendő bánatpénz vonatkozásában csoportos biztosítást (Storno Biztosítás) kötött, melyhez a Megrendelő/Vevő a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg csatlakozik. A Storno Biztosításra vonatkozó Ügyfél Tájékoztató, és a Biztosítási Feltételek rákattintással érhetők el, illetve tekinthetők meg. A hivatkozott anyagok megtalálhatók a Biztosító www.eub.hu honlapján is (tájékoztató).

   A biztosítás árát a gyógyászati csomag árak, és kapcsolódó szolgáltatási díjak nem tartalmazzák, az külön kerül felszámításra. Biztosítási díj nélkül szolgáltatás nem rendelhető! A biztosítási díj különleges fizetési móddal nem fizethető! Csak a biztosítási díj lemondás előtti maradéktalan megfizetése esetén keletkezik kockázatviselési felelőssége a Biztosítónak.

   A lemondási ok bekövetkeztétől számított megrendelés lemondási és kárbejelentési határidőt – az Üzemeltető, illetve a Biztosító felé külön-külön- a lemondó félnek, vagy meghatalmazott képviselőjének kötelező betartani! Ennek elmulasztása esetén minden kárt (pl.: magasabb bánatpénz, biztosítói kártérítés elmaradása) a mulasztó fél visel.

  15. A Vevő által nem különleges fizetési móddal történő fizetések kötelező elszámolási sorrendje:
   • biztosítási díj
   • egyéb díjak

   A biztosító csak tényleges kárt térít!

  16. A vásárlás általános menete, a szerződés létrejötte

   Itt a vásárlás menetét tájékoztatás céljából csak áttekintő jelleggel írjuk le, a részletes útmutatót itt találja.

   1. Vásárlás előtt tájékozódjon a Webárház gyógyszolgáltatási és szállás kínálatáról, a lemondás biztosítási feltételekről, a szolgáltatások mibenlétéről, a tartalmáról, hatásairól, igénybevételi feltételeiről, árairól, fizetési lehetőségeiről és hozza meg döntését, hogy van e az Ön (vagy a tényleges igénybevevő(k)) számára megfelelő szolgáltatás a kínálatban, amit szeretne megrendelni.

   2. Vásárlás előtt lépjen be a Webárházba, ha még nem regisztrált regisztrálja magát.

   3. Válasszon arra való jogosultsága szerint NEAK támogatott, vagy teljes térítéses csomag csoportot.

   4. Válasszon kezelési időtartamot (Jellemzően: 8-15-22 nap)

   5. Válasszon gyógyászati csomagot

   6. Válasszon csomag igénybevétel kezdési időpontot a naptárból a lehetségesek közül (csak munkanap, a hét utolsó munkanapján kívül), a záró időpontot a Webáruház adja meg.
   7. Adja meg a rendelésen belül kezelendő betegszámot (min. 1, maximum 4 fő, szállásigény esetén maximum a szoba felnőtt befogadó képessége), akiknek egyidejűleg kíván gyógyászati csomagot rendelni.

   8. Kezelendő betegenként:
    1. Nyilatkozzon, hogy az igénybevevő(k) egészségi állapota nem zárja ki a fürdőgyógyászati kezelések igénybevételét.

    2. Adja meg a panaszait, ami miatt gyógyászati ellátást igényel
    3. Adja meg egyéb – a kezelési módokat befolyásoló – fennálló betegségeit.

    4. Adja meg rendelkezik-e a nyíregyházi Aquarius Gyógyászatra szóló beutalóval. (pipa), vagy az Üzemeltető fürdőorvosától fog beutalót kérni.

    5. Pipálja be – a kötelező "01- Gyógyvizes-gyógymedence kezelés"-en túl – a beutalón szereplő fürdőgyógyászati kezeléseket, vagy a beteg által preferált – korábban panaszaira bevált – kezeléseket, maximum a választott csomagnak megfelelő kezelésfajta számban.

    6. Ha tartozik a választott csomaghoz, akkor adja meg azokat a beteg által preferált extra kezelésfajtákat és kezelés számokat, amiket az igénybe szeretne venni, maximum a választott csomagnak megfelelő extra kezelésszámig.

   9. Válasszon szállást, ha szükséges
    1. Válasszon szállásadót

    2. Adja meg a szobát igénybevevők számát a maximális kereten belül, figyelemmel a 2.10. pontban foglaltakra.

   10. Adja meg a személyes adatokat (betegek, további szálláshely igénylők)
   11. Adja meg a számlázási adatokat (vevő(ket))

   12. Töltse fel ha van a kapcsolódó digitalizált (szkennelt) dokumentumait (beutaló, kórelőzmény, zárójelentés, ambuláns lap, stb.) PDF, vagy JPEG formátumban.

   13. Válasszon tervezett fizetési módot (előre átutalás, vagy online fizetés (bankkártya, OTP SZÉP kártya (szabadidő zseb, szállásnál mindhárom zseb), OTP Cafetéria kártya (ajándékutalvány zseb)

   14. Írja be megjegyzéseit, ha van. (Itt kell megadni például a külön feladott, de összetartozó megrendelések azonosítóit, a kezelések időzítésére vonatkozó kéréseket pl.: délelőtt, délután, két személy azonos időben, eltérő időben való kezelési igénye stb.)

   15. Ha még nem történt volna meg, akkor REGISZTRÁCIÓ, és/vagy BEJELENTKEZÉS.

   16. Olvassa el, értelmezze, és javasoljuk, hogy töltse le, és/vagy nyomtassa ki, majd a megfelelő négyszögek bepipálásával fogadja el a megrendelés befogadásához szükséges
    - AISzF-eket,
    - SISzF-eket
    -az Internetes Adatvédelmi Szabályzatot
    - Biztosítási Feltételeket

   17. Ellenőrizze a rendelés adatait, összegszerűségét véglegesítés előtt!

   18. Megrendelés lezárása, elküldése a MEGRENDELÉS gombra kattintással.

   19. A Webáruház automatikusan visszaigazolja e-mail-en a megrendelés beérkezését az Üzemeltetőhöz, ezzel az Ön részéről az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében ajánlati kötöttség jött létre, ami maximum 8 napig áll fenn. A megrendelés beérkeztével, és automatikus visszaigazolásával a Megrendelés tárgyainak árai véglegesednek, és az ezt követő árváltozások az adott megrendelésre már nem vonatkoznak, ha abból később szerződés jön létre a Felek között. A beérkezést visszaigazoló automatikus e-mail nem jelenti a Megrendelés elfogadását. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megrendelés leadásával Ön mint Megrendelő, kötelezettséget vállalt arra, hogy a megrendelt szolgáltatásokat az Igénybevevő(k) igénybe veszi(k), és az ellenértékét, valamint a megrendelt járulékos szolgáltatások díját Ön (vagy Ön helyett az Ön által Vevőként megadott(ak)) az Üzemeltető részére maradéktalanul megfizeti(k). Az automatikus e-mailben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban Ügyfélszolgálatunkon, vagy a shop@sostort.hu e-mail címen, illetve nyomon követheti azt, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival. Az Üzemeltető a visszaigazoló e-mail-el egyidejűleg megkezdi rendelésének feldolgozását.

   20. Ha visszaigazoló e-mailt nem kapott, a megrendelése sikertelen volt. Sikertelen megrendelésért az Üzemeltető felelőséget nem vállal. Ilyen esetben kérjük, telefonon vagy e-mailen vegye fel velünk a kapcsolatot! Tegye ugyanezt, amennyiben a megrendelést visszaigazoló e-mail adataiban hibát észlelt! Amennyiben nem Ön adta fel a megrendelést, hanem valaki visszaélt az Ön e-mail címével, azt haladéktalanul jelezze nekünk írásban a shop@sostort.hu e-mail címen. A visszaigazolás ellenőrzése és az esetleges hiba visszajelzése a Szolgáltatónak a Megrendelő részéről kötelező! Ennek elmulasztása esetén a Megrendelőt terheli a felelősség!

   21. Az Üzemeltető feldolgozza és maximum 4 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja, vagy kapacitás/szállás hiányában elutasítja a megrendelését. A pozitív visszaigazolás egyben díjbekérő is. Az Üzemeltető a Megrendelés kielégítése, pontosítása érdekében jogosult a Megrendelőt telefonon, vagy e-mailben megkeresni, kiegészítő információkat, alternatívák felmerülése esetén Megrendelői döntéseket kérni. Az Üzemeltető pozitív visszaigazolása, megrendelés elfogadó és díjbekérő e-mail-je létrehozza a Felek között a szerződést. Felhívjuk a figyelmét, hogy ettől kezdve Ön, illetve az Igénybevevő(k) köteles(ek) a megrendelt szolgáltatásokat igénybe venni és vételárukat, valamint a megrendelt kiegészítő szolgáltatások díját Ön (vagy az Ön által Vevő(k)ként megjelölt(ek)) köteles megfizetni. Az így létrejött szerződés a szolgáltatás igénybevétel befejezéséig, illetve ha az később van az ellenérték megfizetéséig hatályos. A Megrendelő a Webáruházban bármikor tájékozódni tud megrendelése helyzetéről.

   22. A Megrendelő (vagy Vevő(k)) köteles(ek) teljes egészében kiegyenlíti a díjbekérőn lévő összeget azonnali átutalással, vagy az internetes áruházban választott elektronikus fizetési móddal a díjbekérő e-mailben szereplő határidőn (a fizetési határidő a díjbekérő e-mail elküldésétől számított minimum 3, maximum 5 munkanap) belüli jóváírással az Üzemeltető számláján. A fizetési késedelem külön értesítés nélkül a Megrendelő hibájából történő rendkívüli felmondást eredményez az Üzemeltető részéről annak jogkövetkezményeivel, és mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű felelősség, szolgáltatási kötelezettség alól. Fizetési késedelemnek minősül a részösszegű fizetés is! A megrendelés fizetési késedelem esetén elutasított státuszba kerül a Webáruházban. Ha a Megrendelő (Vevő) a fizetési határidő lejártáig nem fizet, vagy nem teljes összegben fizet az Üzemeltető fizetési felszólítást küld e-mail-ben a Megrendelőnek a Webáruház útján automatikusan, és törekszik a megrendelés kielégítésére, de erre garanciát már nem vállal. Az így elutasított megrendelésre befizetett - szerződés szerint visszajáró - összeget az Üzemeltető a 14 napon belül visszafizeti, ha már nem tudja kielégíteni a késedelmesen befizetett megrendelést, egyébként a késve, de teljeskörűen befizetett megrendelés visszakerül "élő megrendelés" státuszba, a Megrendelő értesítése mellett, ha a megrendelt szolgáltatások teljesítése még módjában áll a Szolgáltatónak!

   23. A befizetett díj jóváírását követően az Üzemeltető legkésőbb 3 munkanapon belül számlát állít ki a Vevő(k)nek a megvásárolt, és kifizetett szolgáltatásokról. A számlát ajánlott levélben postán, és e mellett elektronikus formában e-mail-ben is, eljuttatja a Vevő(k)höz.

   24. Előleg számla esetén a végszámla a szolgáltatás igénybevételekor kerül kiállításra, és átadásra kézbe előleg beszámítással. Kérjük minden esetben legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának utolsó napjáig ellenőrizze a számla meglétét és az abban szereplő adatokat, mert számlareklamációt kizárólag annak átvételekor van módunkban elfogadni. Őrizze meg a számláit! A számlák másodpéldányát a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően iktatjuk és 6 évig megőrizzük, A szerződés a vásárlás (megrendelés leadása) időszakában hatályos általános és speciális  feltételeit (ÁISzF, SISzF) rendszerünk tárolja.

   25. A betegek és a szállótársak (velük együtt utazók) csak a teljes díj előre történő megfizetése esetén jogosultak bármilyen szerződött szolgáltatás igénybevételére a csomag igénybevétel kezdő napjától.

  17. Csomag igénybevétel kezdőnapjának átütemezése
   1. A Megrendelő írásban, közvetlen kötetlen formátumú e-mail-ben kérheti a csomag igénybevétel kezdő időpontjának átütemezését, ha a már kifizetett csomag igénybevétele a Felek közötti szerződésben megjelölt időpontban a Megrendelő (Beteg) részéről ellehetetlenül, de arra későbbi időpontban igényt tartana. A csomag igénybevétel kezdőnapját 21 nappal megelőzően beérkezett átütemezési kérelem Szolgáltató általi teljesítése díjmentes, ezt követő beérkezés esetén díjköteles.

   2. A Szolgáltató az előző pontban megadott határidőn túl beérkezett átütemezési kérelem teljesítésére nem kötelezett, az átütemezési kérelem teljesítésért felelősséget nem vállal. Az átütemezésre abban az esetben kerülhet sor, ha az Üzemeltető képes a Megrendelés teljesítésére az új időpontban, és – az eredeti érkezési időponttól számított 20 napon belül beérkezett átütemezési kérelem esetén - ha képes a felszabaduló kapacitásai újrahasznosítására.

   3. Az átütemezés sikertelensége esetén a Megrendelő dönt, hogy részben/egészben lemondja a megrendelést, vagy mégis igénybe veszi az eredeti feltételekkel a szolgáltatásokat. A lemondás (szerződéstől való egyoldalú elállás) napjának a lemondás Szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja minősül.

   4. A sikeres átütemezés a Felek közös megegyezésén alapuló szerződés módosításnak minősül. A szerződés módosítás az átütemezési díj fizetési határidőn belüli megfizetésének napján lép hatályba. Az átütemezési díj mértékét a megrendelt nettó szolgáltatási érték %-ában a következő táblázat tartalmazza.

    Az írásos átütemezési kérelem szolgáltatóhoz történő beérkezésétől az eredetileg megrendelt szolgáltatás igénybevételének kezdőnapjáig hátralévő napok száma
    Átütemezési díj
    15-20 nap között
    2%
    10-14-nap között
    4%
    6-9 nap között
    8%
    0-5 nap között
    10%

    Ha a kért átütemezési időpontban a szolgáltatások árjegyzéki ára, és így a megrendelt szolgáltatások értéke nőtt, akkor az értékkülönbözet növekményösszege növeli a táblázat szerint számított átütemezési díjat! Esetleges árcsökkenés esetén az Üzemeltető árkülönbözet címen nem térít vissza ellenértéket.

    Az átütemezési díj ÁFA köteles!

   5. Az átütemezési díj külön fizetendő előre történő átutalással, vagy bankkártyával a Webáruházban a Szolgáltató általi visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Az átütemezési díj késedelmes megfizetése nem minősül szerződés felmondásnak. Ha a szolgáltatás igénybevételéig az átütemezési díj nem kerül megfizetésre, a Üzemeltető jogosult a szolgáltatás nyújtás megtagadására.

   6. Lemondás esetén az átütemezési díj – mint teljesített szolgáltatási díj - nem kerül visszafizetésre. Az átütemezési díjra a biztosítási szerződés nem terjed ki!

   7. Sikeres átütemezés esetén az egyoldalú lemondás és biztosító kockázatviselési időtartamait, határnapjait az új csomag igénybevételi kezdőnaptól kell számítani.

  18. Lemondás
    1. A szerződött szolgáltatások egyoldalú lemondása - a szolgáltatási szerződéstől való egyoldalú elállás - szerződésszegés. A Megrendelőt (Vevőt) a 2.18. pont szerinti feltételekkel történő egyoldalú lemondás esetén, bánatpénz fizetési kötelezettség terheli. A bánatpénzről számla kerül kiállításra a Vevő részére.

    2. A megrendelt szolgáltatás lemondását írásban kell közölni a Webáruházban történő Lemondó Nyilatkozat kitöltésével aláírás nélkül, vagy kinyomtatott, kitöltött, és aláírt Lemondó Nyilatkozat esetén annak Szolgáltatóhoz való eljuttatásával szkennelve, e-mailben. A Lemondó Nyilatkozat mintát innen töltheti le. A lemondás bejelentés napja a Lemondó Nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja. A lemondást visszavonni, csak a Szolgáltató írásos hozzájárulása esetén lehetséges.

    3. A lemondás lehet teljes, vagy részleges. Részleges lemondás esetén a Lemondó Nyilatkozatban név szerint meg kell adni, hogy a lemondás mely igénybevevő személye(ek)re vonatkozik. Részleges lemondás esetén a szerződés az azt le nem mondó személyekre változatlanul hatályos. Részleges lemondás esetén a Felek (beleértve a Biztosítót is) közötti elszámolást úgy kell megejteni, hogy a teljes megrendelés értékéből le kell vonni a megmaradt, továbbra is élő megrendelés értékét, és a különbözettel kell a Vevő felé elszámolni a 2.18 pontban foglaltak szerint, mintha az önálló megrendelés lemondás lett volna.

    4. A teljes, vagy részleges lemondás írásos joghatályos bejelentésére annak minden felelőségével, és jogi következményeivel mind a Megrendelő, mind a Vevő, mind a szerződésben nevesített Igénybevevők (Betegek, és nagykorú Szállótársak) egyetemlegesen jogosultak. A Lemondó Nyilatkozatban egyértelműen közölni kell, hogy a lemondás oka mely személyeknél volt egyben biztosítási esemény is, külön jelezve azt is, ha biztosítási esemény haláleset volt. Ha a lemondás oka biztosítási esemény, a Szolgáltató elektronikusan azonnal értesíti a Biztosítót a kárbejelentésről, megadva a szerződéses adatokat is, a további ügyintézést a Vevő és a Biztosító egymás között intézik, figyelemmel a 2.18.10. pontban foglaltakra is.

    5. Vevőt a Csomag igénybevétel első napja előtti 20 napig beérkezőleg írásbeli lemondásközlés esetén indoklás nélküli egyoldalú szerződéstől való elállási jog illeti meg bánatpénz mentesen a csomagra, a szállás igénybevételre, és a biztosításra vonatkoztatva egyaránt. Ilyen elállás esetén a Vevőnek visszatérítésre kerül a teljes befizetett összeg.

    6. A Csomag igénybevétel első napja előtti 20. napon belüli lemondás esetén a Vevőt a következő táblázat szerinti bánatpénz fizetési kötelezettség terheli, ha a lemondás oka nem biztosítási esemény:

     Az írásos lemondás szolgáltatóhoz történő beérkezésétől a megrendelt szolgáltatás igénybevételének kezdőnapjáig hátralévő napok számaFizetendő bánatpénz %Visszatérítésre kerülő csomag, és szállásdíj %
     15-20 nap között20%80%
     10-14-nap között40%60%
     6-9 nap között60%40%
     0-5 nap között100%0%
    7. A Csomag igénybevétel első napja előtti 20. napon belüli lemondás esetén a biztosítási díj nem kerül visszafizetésre, mert a bánatpénz sáv első napjával megkezdődött a biztosító kockázatviselése a biztosítási díj megfizetése esetén. A Vevőt a következő táblázat szerinti mértékű díjvisszatérítés illeti meg, ha a lemondás oka biztosítási esemény úgy, hogy a Vevő által fizetendő bánatpénz összegét meghaladóan megfizetett díjat a Vevőnek a Szolgáltató téríti vissza, míg a Szolgáltató által vissza nem térített bánatpénz 80%-át a Biztosító téríti meg a Vevőnek az útlemondási biztosítás alapján jogos kárigény esetén.

     A biztosítási események meghatározását a Biztosítási Feltételek tartalmazzák.

     Az írásos lemondás szolgáltatóhoz történő beérkezésétől a megrendelt szolgáltatás igénybevételének kezdőnapjáig hátralévő napok számaBánatpénz
     %
     Szolgáltatói
     visszatérítés %
     Biztosítói
     kártérítés %
     Visszatérítés
     összesen %
     15-20 nap között20%80%16%96%
     10-14-nap között40%60%32%92%
     6-9 nap között60%40%48%88%
     0-5 nap között100%0%80%80%
    8. A visszatérítés a Vevő részére a lemondástól számított14 napon belül ugyanarra a számlára történik, ahonnan a pénzbefizetés történt. Több számla esetén a kifizetés a befizetett összeggel arányosan történik az egyes számlákra. A Vevő (Megrendelő) által esetlegesen tévesen megadott bankszámlaszámból származó károkért az Üzemeltető nem vállal felelőséget.

    9. A kárrendezés módját a Vevő és a Biztosító külön határozzák meg, kivéve a következő pontban foglaltakat.

   1. Ha a lemondás oka biztosítási esemény volt, és a Vevő különleges fizetési móddal (is) fizetett (SZÉP kártyával és/vagy Cafetéria kártyával) a biztosítói szolgáltatás - a Vevő által alkalmazott fizetési módonként befizetett összegek szerint arányosított - összege nem készpénzben, hanem az adott kártyára való visszatöltéssel kerül megfizetésre a Szolgáltató közreműködésével.

    Csomag igénybevételi napokra időarányosan illeti meg a 2.18.7. pont szerinti biztosítói szolgáltatás a Vevőt, ha biztosítási esemény miatt véglegesen meg kell szakítania a csomag szolgáltatásainak megkezdett igénybevételét, és nem tudja teljeskörűen befejezni a csomag szolgáltatásainak igénybevételét. Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy ez esetben a biztosítási események köre szűkebb, mint a csomag igénybevétel megkezdése előtti. A biztosítási események meghatározását a Biztosítási Feltételek tartalmazzák.

  19. Felmondás:
   1. A megkötött szolgáltatási szerződés rendes felmondással nem mondható fel. A Felek rendkívüli felmondási joggal élhetnek, ha a másik fél súlyosan megsérti a szerződéses feltételeket.

   2. A létrejött szerződés súlyos megsértésének minősül különösen a Megrendelő/Vevő részéről
    - a megrendelt szolgáltatások előzetes írásos lemondás nélküli igénybe nem vétele, vagy idő előtti megszakítása,
    - a megrendelt szolgáltatások értékének, az átütemezési, vagy más díjaknak teljes összegben történő meg nem fizetése határidőben.
    Ez esetekben a Megrendelőt/Vevőt a megrendelt szolgáltatások 2.18.6. pontban foglalt táblázat szerint számolt bánatpénz mértéknek megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szerződésszegés napjának - le nem mondás esetén - a csomag igénybevétel kezdő napja, fizetési késedelem esetén az első fizetési felszólításban közölt fizetési póthatáridőt követő első munkanap tekintendő.

   3. A létrejött szerződés súlyos megsértésének minősül a Szolgáltató részéről a Megrendelt, és kifizetett szolgáltatások nyújtásának nem teljesítése vis majornak nem minősülő okból.

    Ez esetben a Szolgáltatót a megrendelt szolgáltatások 2.18.6. pontban foglalt táblázat szerinti bánatpénzén100%-os értékének megfelelő összegű kötbérfizetési kötelezettség terheli.

  20. Felelősség korlátozó nyilatkozat
   1. NEAK támogatott csomag megrendelése esetén a NEAK támogatásra való jogosultság hiányából származó mindennemű kárfelelőség a Megrendelőt/Vevőt terheli.

   2. A Beteget terheli a felelősség, hogy minden orvosi vizsgálaton, kezelésen az Üzemeltető által előírtak szerint időben megjelenjen.

   3. Az Üzemeltető nem vállal felelőséget a Megrendelő (Vevő, vagy Igénybevevő) által közölt adatok, információk valótlanságából, hibás voltából származó károkért, ez a felelősség az adatok, információk megadóját terheli.

   4. A Vevő által késedelmesen, vagy hibásan megadott bankszámlaszámból származó károkért az Üzemeltető nem vállal felelőséget.

  21. A Beteg a kiírt kezelések, orvosi vizsgálatok igénybevételi helyszínén azok megkezdése előtt legalább 20 perccel meg kell jelenjen. Ha a beteg késése miatt nem tudja igénybe venni az adott kezelést, vagy részt venni az orvosi vizsgálaton azt máskor csak külön teljes árú térítés ellenében pótolhatja, ha az Üzemeltető tud rá megfelelő szabad időpontot biztosítani. Utóbbi hiányában a kezelés/vizsgálat végleg elmarad, és ezért a Vevőt díjvisszatérítés nem illeti meg.

  22. A beteg által megadott egészségi állapotára vonatkozó adatok kezelésénél, és az orvosi vizsgálatok során az Üzemeltető betartja az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályokat.

  23. A Beteg kifejezetten felhatalmazza az Üzemeltető fürdőorvosát, hogy a Beteg egészségi állapotával összefüggő – és számára jogszabályilag is engedélyezetten hozzáférhető – elektronikus orvosi nyilvántartásokba betekintsen, annak adatait a diagnosztikai munkájában felhasználja a helyes diagnózis, és kezelések megállapíthatósága végett.

  24. A beteg a szolgáltatás igénybevételi jogosultságát igazoló iratokat, dokumentumokat (pl.: TAJ kártya, beutaló vény, és kezelőlap, utóbbi hiányában kórelőzményi leletek stb.) köteles magával hozni, és az Üzemeltetőnek (fürdőorvos, recepciós) bemutatni. Ennek elmaradásából származó kárért az Üzemeltető nem felelős!

  25. Fogyasztóvédelem

   A gyógyászati csomaggal, orvosi tevékenységgel, kezelésekkel kapcsolatos panaszaival a Beteg az alábbi elérhetőségen a betegjogi képviselőhöz fordulhat panaszával:
   Név: Ombódi Zsuzsa
   Cím és Fogadó óra: minden hétfőn 10-12 óráig, Nyíregyháza, Bocskai út,  Jósa András Oktatókórház, (régi SZTK) I. emelet, 413-s szoba
   Levelezési cím: 4900, Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
   Telefon: munkaidőben. +36 (20) 4899-560, munkaidőn túl: +36 (80) 620 055 (zöldszám)
   E-mail: ombodi.zsuzsa@obdk.hu

   A nem gyógyászati jellegű szolgáltatások kapcsán az Általános Szerződéses Feltételekben megadott fogyasztóvédelmi hatóságokhoz lehet panasszal fordulni.

 3. Hatály


  Jelen SISzF 2017. augusztus 1-től hatályos.

Az SiSzF-et letöltheti PDF formátumban ide kattintva.