Általános Internetes Szerződési Feltételek

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Internetes Szerződési Feltételei


Üdvözöljük Önt internetes áruházunkban!


Jelen dokumentum az elektronikus úton megküldött megrendelésének visszaigazolásával létrejött egyedi elektronikus szerződés általános feltételeit rögzíti. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kizárólag abban az esetben fogadja el a jelen

Általános Internetes Szerződési Feltételek-et

(a továbbiakban: ÁISzF), amennyiben annak minden pontjával egyetért. Az ÁISzF elfogadása előfeltétele a szolgáltatásaink igénybe vételének, illetve a vásárlásnak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ÁISzF elfogadásával, illetve a rendelés elküldésével kijelenti, hogy az ÁISzF valamennyi rendelkezését magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek tekinti. Javasoljuk az ÁISzF letöltését.

Fenntartjuk a jogot általános és speciális internetes szerződési feltételek bármikori részben, vagy egészében történő módosítására. A módosítás a közzétételkor lép hatályba.

Kérjük, hogy kizárólag akkor használja a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja.
 1. Alapfogalmak

  1. A szolgáltató és a Webáruházat üzemeltető cég adatai

   Megnevezés: Sóstó - Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörű Részvény Társaság (továbbiakban: Üzemeltető)
   Rövid név: Sóstó - Gyógyfürdők Zrt.
   Székhely : 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Szódaház utca 18.
   Postacím: 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Szódaház utca 18.
   Cégjegyzékszám: 15-10-040189
   Adószám: 11256779-2-15
   Közösségi adószám: HU11256779
   Adatvédelmi nyilvántartási szám: Infotv. 68. § (2) bekezdés kerül alkalmazásra
   Érdekképviseleti tagság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

   Tárhely szolgáltatónk:
   Neve: MediaCenter Hungary Kft.
   Székhelye/telephelye: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
   Ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 (76) 575-023
   E-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu

   Adatfeldolgozónk:
   Neve: Gexa'Software International Kft.
   Székhelye/telephelye: 5720 Sarkad, Bánát u. 22.
   Ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 (30) 709-5330
   E-mail cím: ugyfelszolgalat@gexasoftware.hu

   A cégképviseletre jogosult: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató
   Internetes értékesítéssel kapcsolatos kérdésekben kollégáink az alábbi elérhetőség(ek)en állnak rendelkezésére:

   Vevőszolgálat telefonszáma: +36 (42) 475-031
   Webáruház e-mail címe: shop@sostort.hu
   Központi telefonszám: +36 (42) 500-106
   Fax: +36 (42) 500-107
   E-mail cím: sostort@sostort.hu

   Szolgáltatásaink címét és elérhetőségét megtalálja az elérhetőség menüpont alatt. Társaságunk az internetes értékesítés körében külön engedélyköteles tevékenységet nem végez.

  2. Az ÁISzF célja:

   Az Internetes Szerződési Feltételek az Üzemeltető - mint szolgáltató - és Ön mint a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza. A jelen ÁISzF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében az Üzemeltető mint szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.

   Már most felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatás vásárlások esetén az ÁISzF-et speciális - az adott szolgáltatás csoportra vonatkozó – internetes szerződési feltételek (továbbiakban: SISzF) egészítik ki, amelyeket az adott szolgáltatás csoportnál talál, és azok megvásárlási feltétele a speciális szerződéses feltételek megismerése, és elfogadása is.

  3. Vevő:
   A Webáruház használója
   , aki az Üzemeltető által működtetett internetes áruházban (www.gyogykurak.hu, a továbbiakban: Webáruház) valamilyen terméket, vagy szolgáltatást rendel meg, azt a szolgáltató visszaigazolja, és az ÁISzF – ha a szolgáltatáscsoportnál van SISzF - rendelkezéseit tudomásul veszi, illetve magára nézve kötelezőnek fogadja el. Gazdálkodó szervezetek meghatalmazott képviselőjük útján járhatnak el Vevőként, mely meghatalmazás megküldése a szolgáltatás megrendelése előtt kötelező. Jogosultság vagy felhatalmazás hiányában eljáró személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti álképviselőnek minősül és viseli az ebből eredő kárt.

  4. A Vevő a szerződéskötési feltételt jelentő dokumentumokat megrendelése előtt köteles elolvasni, értelmezni (pl.: ÁISzF, SISzF, IASz, biztosítási feltételek), értelmezési probléma esetén a vevőszolgálatnál előzetesen e-mailben, vagy telefonon tájékozódni. A szerződéskötési feltételt jelentő dokumentumok nem ismerete nem mentesíti a Vevőt azok hatálya alól.

  5. Felek:
   Az Üzemeltető és a Vevő együttesen

  6. Járulékos költségek:
   A Vevő által megrendelt szolgáltatáshoz, megvásárolt termékhez kötődő olyan -  azok árába be nem épített - külön díjak, költségek, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez, az árú tulajdonba és/vagy birtokba vételéhez, illetve az ellenérték kiegyenlítéséhez feltétlen szükséges egyéb szolgáltatások (járulékos szolgáltatások) ellenértékét tartalmazzák, és amely nélkül a felek közötti szerződés nem jöhet létre, illetve nem tudna teljesülésbe menni (pl.: szállítási költség, lemondás biztosítási díj stb.). A járulékos költségekkel összefüggő szolgáltatásokat jellemzően nem az Üzemeltető, hanem harmadik fél nyújtja, azokat az Üzemeltető csak közvetíti.

 2. A szerződés tárgya, a szerződéses jogviszony

  1. A szerződés tárgya az Üzemeltető által internetes áruházában értékesítésre kínált, és a Vevő által megrendelt valamennyi szolgáltatás, termék, illetve ezek megrendelése, teljesítése, elszámolása, és kiegyenlítése.

  2. A Webáruházban való regisztrációval szerződéses jogviszony jön létre az adatkezelésre vonatkozóan az Internetes Adatvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: IASz) foglaltak szerint. Amennyiben a Vevő az IASz-ban foglaltakat nem fogadja el nem tud regisztrálni, ennek hiányában vásárolni a Webáruházban.

  3. A Webáruházban történő vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével), illetve megrendelésének visszaigazolásával a jelen ÁISzF és a vonatkozó SISzF szerinti szolgáltatási, vagy adásvételi szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója (továbbiakban: Vevő) között. Amennyiben a Vevő az ÁISzF vagy a vonatkozó SISzF bármely rendelkezését nem fogadja el, a Webáruházban megrendelést, vásárlást nem eszközölhet.

  4. Szóban leadott megrendelés, módosítás, vagy annak az Üzemeltető általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, szerződés módosításnak, az egyik felet sem kötelezi.

  5. A Felek közötti szállítási, vagy szolgáltatási szerződés az Üzemeltető megrendelést elfogadó visszaigazolásával jön létre, a 45/2014. (II:26.) Korm. Rend szerint, mint távollévők közötti szerződés” Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre. Ha a Vevő részleges, vagy teljes fizetési kötelezettségének határidőben szerződés szerint nem tesz eleget az a szerződés Vevő részéről történő súlyos megsértésének minősül, és a szerződés automatikus – külön tájékoztatás nélküli - megszűnésével jár. Ez esetben az Üzemeltetőt sem szolgáltatásnyújtási, sem kártérítési kötelezettség nem terheli.

  6. A szerződéses jogviszonyra az egyes szolgáltatás csoportoknál a SISzF-ek külön szabályokat is tartalmazhatnak.

  7. A Felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos jogok, és kötelezettségek a PTK 6:22 § (1) bekezdés szerint 5 év alatt évülnek el.

  8. Az ÁISzF és a SISzF esetleges vonatkozó jogszabállyal ellentétes részei hatálytalanok. A SISzF-ben nem szabályozott kérdésekben az ÁISzF-ben foglaltak az irányadók. Az ÁISzF és a vonatkozó SISzF-ben fennálló ellentmondás esetén a SISzF-ben foglaltak az irányadók. Az ÁISzF és a vonatkozó SISzF-ben nem szabályozott kérdésekben az internetes értékesítésre vonatkozó jogszabályokban, és a PTK-ban foglaltak az irányadók.

 3. A szerződés szabályrendszere, tájékoztatások, jogok, kötelezettségek

   1. A honlapunkon feltüntetett árak az általános forgalmi adót is tartalmazó bruttó ajánlati árak. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termék esetében a honlapon meghirdetett ideig, a meghirdetett mennyiségben, illetve szolgáltatások esetében a kapacitások erejéig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt a megrendelést követően megküldött e-mailben visszaigazoltuk, illetve az ár kiegyenlítésre került. Az akciós szolgáltatások áraiból további kedvezmény nem adható, kedvezmények nem vonhatók össze.

   2. Amennyiben kiegészítő szolgáltatások kerülnek megrendelésre, azok díjazása külön kerül megállapításra, melyek az elektronikusan elküldött ajánlatban, a rendelt szolgáltatásoknak megfelelően kerülnek feltüntetésre. A külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatások felsorolását és leírását az adott szolgáltatás csoportoknál találja meg. Kiegészítő szolgáltatások megrendelésével a Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a kiegészítő szolgáltatást nyújtó harmadik fél felé a kiegészítő szolgáltatás nyújtásához feltétlen szükséges mértékig a személyes adatait annak átadja. A személyes adatok védelme ez esetben a harmadik fél adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint történik, azért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

    A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megrendelt, és harmadik fél által nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevétele során be kell tartania a harmadik fél szolgáltatás igénybevevőkre vonatkozó előírásait, szabályait. Ezt a szolgáltatók honlapján, illetve azok ügyfélszolgálatánál ismerhetik meg.

   3. Tájékoztatjuk, hogy fenntartjuk a szolgáltatások árának változtatási jogát azzal, hogy a módosítás az internetes áruházunkban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt, és a webáruház által automatikusan visszaigazolt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül az áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl.: a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetlegesen rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft” vagy 1 Ft”) árra, akkor nem vagyunk kötelesek a szolgáltatást a nyilvánvalóan téves áron biztosítani. Ez esetben felajánljuk a helyes áron történő szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében hátrányos jogkövetkezmények nélkül Ön elállhat a vásárlási szándékától.

   4. A Vevő vásárlás előtt köteles a választott szolgáltatásokra vonatkozó ismertetőket, leírásokat elolvasni, és vásárlási döntését ezen ismeretek birtokában meghozni.

   5. A szolgáltatásokról készült fényképek minden esetben tájékoztató jellegűek. A megrendelni kívánt szolgáltatás főbb jellemzőit az adott szolgáltatás aloldala tartalmazza.

   6. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget az Üzemeltető nem vállal, reklamációt nem fogad el.

   7. Annak ellenére, hogy a legnagyobb gondossággal állítjuk össze a szolgáltatás részletes leírását és honlapunkon szereplő egyéb információt, azokban hardver, vagy szoftver, esetleg feltöltési, adatátviteli hibából elírás előfordulhat. Az ilyen jellegű hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Ha a Webáruházban megrendelése időpontjában leírtak, és a megrendelések visszaigazolásában foglaltak között eltérést tapasztal kérjük azonnal jelezze.

   8. A Webáruháznál tapasztalt hibák kezelése:
    Előfordulhat, hogy a Vevő a Webáruházat nem tudja megfelelően használni, vagy megrendelése  számunkra ismeretlen technikai (hardver-szoftver-adatátviteli) okból nem érkezik be. Annak érdekében, hogy a megrendelési folyamatát megkönnyítsük, technikai és egyéb feltételeit tökéletesítsük, ilyen esetben a regisztráció során megadott e-mail címére egy kérdőívet küldhetünk. A kérdőív kitöltésével Ön segíti munkatársainkat abban, hogy feltárják és kiküszöböljék a Webáruház használatával kapcsolatos technikai akadályokat, hibákat. Tájékoztatjuk, hogy regisztrációval és az ÁISzF elfogadásával együtt hozzájárul a jelen pontban részletezett célból küldött e-mailek fogadásához is. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy az e-mailben kért információ, küldött kérdőív kitöltése teljesen önkéntes, a megadott válaszinformációkat az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

   9. Regisztráció:
    1. Csak a Webáruházban történő vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, ezzel a Vevő áll személyes fiókot hoz létre magának. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást, a megrendelései nyomon követését és az esetleges kedvezmények igénybevételét

    2. A regisztráció feltétele az IASz-ban foglaltak elfogadása.

    3. A megrendelés, vásárlás, bejegyzés írás feltétele a Vevő regisztráció, a Webáruházban való böngészéshez azonban nem kötelező regisztrálni, Vevő adatokat megadni.

    4. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő többletköltség a Vevőt terheli.

    5. A regisztrációt automatikusan e-mailben visszaigazolja a Webáruház egy aktivizáló linkkel. A visszaigazolásban szereplő linkre kattintva erősítheti meg a regisztrációját. Ha 30 napon belül nem aktiválja a regisztrációját, akkor automatikusan törlődik esetleges folyamatban lévő megrendelésével együtt.

    6. A regisztrációval a Vevő felhatalmazza az Üzemeltetőt, hogy részére hírleveleket, Vevő elégedettségi kérdőíveket, vagy más felmérési kérdőíveket küldjön. A hírlevélről leiratkozási lehetőséget biztosítunk.

    7. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kötelessége jelszavát bizalmasan kezelni. Amennyiben egyedi azonosítója és jelszava arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerülnek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

    8. E-mail címe megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető technikai jellegű üzenetet küldjön Önnek. A regisztrált adatok kérelemre törlésre kerülnek a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár.

    9. Regisztrált Vevőink e-mail címük és jelszavuk megadásával a bejelentkezés/regisztráció” menüpontra kattintva tudnak belépni felhasználói fiókjukba. A regisztráció menetére vonatkozó információt az IASz Regisztrációs adatlap” bekezdése alatt olvashatja el.

    10. Az Üzemeltető felfüggesztheti regisztrációját, amennyiben a honlap használata (böngészés, illetve megrendelés) során felhasználói visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

    11. Ha Ön regisztrált Vevő, de elfelejtette a jelszavát, használja az elfelejtett jelszó menüpontot. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó létrehozásához szükséges teendőket e-mailben elküldjük Önnek.

   10. A vásárlás általános menete, a szerződés létrejötte

    a.) Vásárlás előtt tájékozódjon a Webáruház kínálatáról, a szolgáltatások, termékek mibenlétéről, a tartalmáról, hatásairól, igénybevételi feltételeiről, árairól, fizetési lehetőségeiről és hozza meg döntését, hogy van e az Ön számára megfelelő szolgáltatás/termék a kínálatban, amit szeretne megrendelni.

    b.) Vásárlás előtt regisztrálja magát a Webáruházban.

    c.) Kezdje meg a vásárlást, a kosárra kattintással válassza ki a megrendelni kívánt szolgáltatásokat/termékeket.

    d.) Adja meg a választott szolgáltatással kapcsolatosan bekért kiegészítő információkat a Webáruháznak.

    e.) Ellenőrizze a kosár tartalmát a megrendelés véglegesítése előtt. A kosár menüpont alatt bármikor törölheti, módosíthatja, kiegészítheti megrendelése adatait.

    f.) Mindenképpen olvassa el, értelmezze, és javasoljuk, hogy töltse le, és/vagy nyomtassa ki, majd a megfelelő négyszögek (checkbox/jelölő) bepipálásával fogadja el a megrendelés befogadásához szükséges

    - ÁISzF-et,
    - SISzF-e(ke)t
    - Internetes Adatvédelmi Szabályzatot
    - Biztosítási feltételeket (ha van a kért szolgáltatáshoz)

    Felhívjuk a figyelmét, hogy a Webáruház sok tájékoztató, rövid, tömör ismertető anyagot tartalmaz a vásárlás megkönnyítése érdekében, ám ezek nem tartalmaznak teljes körű tájékoztatást, és nem mentesítenek a jelen pontba foglaltak megismerése alól.

    g.) A megrendelés befejeztével ellenőrizze a fizetendő összeget, adja meg a fizetési módot, és kattintson a „Megrendelés” gombra. A Webáruház automatikusan visszaigazolja e-mail-en a megrendelés beérkezését az Üzemeltetőhöz, ezzel az Ön részéről az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében ajánlati kötöttség jött létre, ami maximum 2 napig áll fenn. A megrendelés beérkeztével, és automatikus visszaigazolásával a Megrendelés tárgyainak árai véglegesednek, és az ezt követő árváltozások az adott megrendelésre már nem vonatkoznak, ha abból később szerződés jön létre a Felek között. A beérkezést visszaigazoló automatikus e-mail nem jelenti a Megrendelés elfogadását. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megrendelés leadásával Ön, mint Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve a termékeket megvásárolja és az ellenértékét, valamint a megrendelt járulékos szolgáltatások díját az Üzemeltető részére maradéktalanul megfizeti. Az automatikus e-mailben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban ügyfélszolgálatunkon, vagy a shop@sostort.hu e-mail címen, illetve nyomon követheti azt, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival. Az Üzemeltető a visszaigazoló e-mail-el egyidejűleg megkezdi rendelésének feldolgozását.

    Ha automatikus visszaigazoló e-mailt nem kapott, a megrendelése sikertelen volt. Sikertelen megrendelésért az Üzemeltető felelősségget nem vállal. Ilyen esetben kérjük, telefonon vagy e-mailen vegye fel velünk a kapcsolatot! Tegye ugyanezt, amennyiben a megrendelést visszaigazoló e-mail adataiban hibát észlelt! Amennyiben nem Ön adta fel a megrendelést, hanem valaki visszaélt az Ön e-mail címével, azt haladéktalanul jelezze nekünk írásban a shop@sostort.hu e-mail címen. A visszaigazolás ellenőrzése és az esetleges hiba visszajelzése a Szolgáltatónak a Vevő részéről kötelező! Ennek elmulasztása esetén a Vevőt terheli a felelősség!

    h.) Az Üzemeltető feldolgozza és maximum 4 munkanapon belül Megrendelést Elfogadó e-mailben visszaigazolja, vagy kapacitás/készlet hiányában Megrendelés Elutasító e-mailben elutasítja a megrendelését. A pozitív visszaigazolás egyben díjbekérő is. Az Üzemeltető a Megrendelés kielégítése, pontosítása érdekében jogosult a Vevőt telefonon, vagy e-mailben megkeresni, kiegészítő információkat, alternatívák felmerülése esetén Vevői döntéseket kérni. Az Üzemeltető pozitív visszaigazolása, megrendelés elfogadó e-mail-je létrehozza a Felek között a Szerződést. Felhívjuk a figyelmét, hogy ettől kezdve Ön köteles a megrendelt szolgáltatásokat igénybe venni és vételárukat, valamint a megrendelt kiegészítő szolgáltatások díját megfizetni. Az így létrejött szerződés a szolgáltatás vásárlás esetén a szolgáltatás igénybevétel befejezéséig, illetve ha az később van az ellenérték megfizetéséig hatályos. Termék vásárlása esetén a szállítási szerződés az árú átvételéig, illetve az ellenérték megfizetéséig hatályos, azzal, hogy a garanciára, illetve szavatosságra vonatkozó részek csak a garancia, illetve szavatossági idő lejártával vállnak hatálytalanná. Rendkívüli felmondás esetén a szerződés azonnal hatálytalanná válik, és beállnak a rendkívüli felmondás jogkövetkezményei.

    A Vevő a Webáruházban bármikor tájékozódni tud megrendelése helyzetéről.

    i.) A Vevő kiegyenlíti a díjbekérőn lévő összeget az internetes áruházban választott fizetési móddal a megadott határidőn belüli jóváírással az Üzemeltető számláján. A fizetési késedelem a Vevő hibájából történő rendkívüli felmondást eredményez az Üzemeltető részéről, és mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű felelősség alól. A megrendelés utóbbi esetben elutasított státuszba kerül a Webáruházban. A késedelmes befizetetés esetén az Üzemeltető törekszik a megrendelés kielégítésére, de erre garanciát nem vállal. Az elutasított megrendelésre befizetett összeget az Üzemeltető a lemondásra vonatkozó szabályok szerint fizeti vissza.

    j.) A befizetett díj jóváírását követően az Üzemeltető legkésőbb 3 munkanapon belül számlát, vagy előleg számlát állít ki a megrendelt, és kifizetett szolgáltatásokról/termékekről. A számlát ajánlott levélben postán, vagy elektronikus formában e-mail-ben, vagy termék esetén a termékhez mellékelve juttatja el a Vevőhöz.

    k.) Szolgáltatási előleg számla esetén a végszámla a szolgáltatás igénybevételekor kerül kiállításra, és átadásra kézbe előleg beszámítással. Kérjük minden esetben legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának utolsó napjáig ellenőrizze a számla meglétét és az abban szereplő adatokat, mert számlareklamációt kizárólag annak átvételekor van módunkban elfogadni.Őrizze meg a számláit! A számlák másodpéldányát a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően iktatjuk és 6 évig megőrizzük, A szerződés a vásárlás (megrendelés leadása) időszakában hatályos általános feltételeit (ÁISzF) rendszerünk tárolja.

    A vásárlás menete szolgáltatás csoportonként a SISzF-ben az általánostól eltérő is lehet. Eltérés esetén az SISzF-ben leírtak az irányadók.

   11. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik. Munkaidő lejárta után leadott megrendelése a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

   12. A Vevő szolgáltatások igénybevételekor köteles a szolgáltatás nyújtó által rendelkezésére bocsátott, vagy a Vevő részére hozzáférhetővé tett házirendet megismerni és betartani.

   13. Fizetési módok
    A Vevő által esetlegesen tévesen megadott fizetéshez kötődő adatokért, helytelen eljárásokért, műveletekért és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

    1. Online fizetési módok
     • Bankkártyás (WEB kártyás) fizetés
     • Szépkártyás fizetés (OTP, MKB)
     • Ajándékutalvány típusú OTP cafetéria kártyás fizetés

     Az online fizetések az OTP bank Nyrt. közreműködésével biztonságos adatátviteli vonalon valósulnak meg (OTP Bank Nyrt. szerverén keresztül erős 128 bites SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül) közvetlen Bank-Vevő kapcsolat útján. A Webáruház bankkártya/SZÉP kártya adatokat, bankszámla számokat, kártyabirtokosra vonatkozó adatokat nem kap, és nem tárol, így az online fizetés során, vagy később kártyaadatokkal a Webáruházban visszaélés nem történhet.

     A Webáruház csak a fizetési ablakánál feltüntetett típusú (logójú) bankkártyát, SZÉP és Cafetéria kártyát fogad el (pl.: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, Webkártya, OTP  és MKB SZÉP kártya, OTP Cafetéria kártya).

     A saját hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli. A megrendeléssel Ön kijelenti, hogy a jelen bekezdésekben körülírt esetekben a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli.

     A Vevő a SZÉP kártyával (55/2011. kormány rendelet), illetve Cafetéria kártyával történő fizetésnél köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, kártyahasználati előírásokat, csak az adott kártyára, illetve azon belül az egyes alszámlákról vásárlásra engedélyezett termékek, szolgáltatások ellenértékét egyenlítheti ki azokkal.

     A Webáruház SZÉP kártyás fizetésnél megpróbálja ugyan kizárni a pénz felhasználási jogcím lehetőségek (szállás, vendéglátás, rekreációs alszámla a továbbiakban: „zseb”) és a ténylegesen vásárolt szolgáltatások/termékek fajtájának, mibenlétének ütközését (rossz zsebből történő fizetés), de a megfelelő zsebből történő fizetés felelőssége a Vevőt terheli. A Vevő a Szolgáltató minden abból adódó kárát köteles megtéríteni, ami a helytelen zsebből történő fizetéshez kapcsolódóan a Szolgáltatót éri.

    2. Offline fizetési módok
     • előre átutalás bankszámlánkra
     • utánvét (kiszállításkor történő készpénzes fizetés)
     • készpénzben történő fizetés a pénztárunkban (nem jellemző)

     Előre utalás, illetve készpénzes fizetés esetén a pénz jóváírását, átvételét követő első munkanapon a Webáruházban FIZETETT státuszra állítjuk a megrendelést, visszaigazolva ezzel a pénz megérkezését.

    3. Vegyes online fizetési mód

     A megrendelt szolgáltatások kifizethetők vegyes fizetési móddal is az alábbi szabályok betartásával:

     Először a SZÉP kártyával kell kifizetni azon szolgáltatások, termékek ellenértékét, amelyek csak egy zsebből fizethetők, majd - ha még van fizetnivaló érték - SZÉP kártyával kell fizetni azon szolgáltatások/termékek ellenértékét, amelyek bármely zsebből fizethetők. Akár mindhárom zsebből történhet külön-külön menetben fizetés.

     Ezt követi az ajándékutalvány típusú cafetéria kártyás fizetés

     Egyes termékek, szolgáltatások nem fizethetők SZÉP, vagy cafetéria kártyával, ezen fizetési kísérleteket a Webáruház visszautasítja!
     Ha ezek után még van fizetnivaló a maradék összeget bankkártyával (átutalással, vagy készpénzben) kell kiegyenlíteni.

   14. Elállási jog
     1. A fogyasztó és a vállalkozás  közötti  szerződések részletes szabályait a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza, az abban foglaltak betartása mind az Üzemeltetőre, mind a Vevőre nézve kötelező, amennyiben az adott ügyletre hatályosan alkalmazandó a Rendelet.

      Nyomatékosan felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a hivatkozott Rendelet annak 2.§ c. pontja alapján az nem vonatkozik az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésekre! Ennek megfelelően a fürdőgyógyászati ellátásoknál a SISzF az általánostól eltérő elállási feltételeket határoz meg! Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el annak SISzF-it megrendelés, szerződéskötés előtt! A hivatkozott Rendelet 29.§. l) pontja szerint nem illeti meg az elállás joga a vevőt lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

     2. A Vevő főszabályként szolgáltatás nyújtás esetén a szerződéskötést követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

      A fenti határidő nem érinti elállási jogát a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban.

     3. Nem illeti meg az elállás a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében különösen az alábbi esetekben:

      a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

      b) olyan termék, szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

      c) olyan egyedileg összeállított termék, szolgáltatás esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő; vagy amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.


     4. Elállási jogát a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta értelemszerű kitöltésével, vagy más formájú, erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat aláírásával, és 14 napon belüli Üzemeltetőhöz történő igazolt eljuttatásával teheti meg.
      A nyilatkozat-mintát innen letöltheti. Az elállási jogot is szabályozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet teljes szövegét itt olvashatja.

    1. A szerződéstől való elállás az esetleges kiegészítő szolgáltatások igénybevételére irányuló, kapcsolódó járulékos szerződéseket is felbontja, vagy megszünteti. Erről az Üzemeltető haladéktalanul értesíti a harmadik felet, ha más a kiegészítő szolgáltatás nyújtója.

    2. Ha az Üzemeltetőnek a Vevő felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a Vevő által megadott bankszámlaszámra teljesíti 14 napon belüli.

   15. Felelősségkorlátozó nyilatkozat
    1. Internetes áruház útján történő vásárlás önmagában feltételezi azt, hogy a Vevő tisztában van az internet lehetőségeivel, korlátaival, és ezeket elfogadta. Így a böngészéssel, illetve a vásárlással járó esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, önmagának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

    2. Nem vállalunk semmi nemű felelősséget az internetes áruházunkhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (Internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

    3. Weboldalunkon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül. Ezekre történő átlépéskor Ön más szolgáltatók által fenntartott honlapokra kerül át, ahol a személyes adatok kezelésére Társaságunknak nincs befolyása. Nem vállalunk felelősséget a kapcsolódó oldalakon közzétett információk és adatok helyessége tekintetében sem.

    4. Fenntartjuk a jogot bármilyen információ (így a jelen tájékoztató, a szolgáltatások, azok leírásának, árának, stb.) bármikor történő indokolás nélküli megváltoztatására.

    5. Figyelemmel arra, hogy az internetes áruházunkkal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

    6. A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb  gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek közlésre. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok, grafikák, stb. maradéktalan pontosságáért, és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy körültekintően járjon el, mert a nyilvánvaló hibák miatti kockázatot a Vevő viseli. Ha bizonytalan, kérjük inkább keresse fel Vevőszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

     Ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

    7. A Webáruház és az Üzemeltető által küldött e-mail-ek fogadása a Vevő felelőssége, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a nem kézbesíthető e-mailek, vagy a Vevő által el nem ért, esetlegesen késedelmesen elért e-mailek által okozott károkért.

    8. A Webáruház, vagy közvetlenül az Üzemeltető által a Vevőnek küldött e-mailek bizalmas, személyes, esetleg visszaélésre alkalmas adatokat tartalmazhatnak. Ezek Vevő oldali adatbiztonságának biztosításért a Vevő felelős, ezen adatok Vevő általi nem megfelelő kezeléséből, védelméből származó károkért a Vevő felelős.

    9. A Vevő által megadott adatok helyességéért a Vevő tartozik felelősséggel, a helytelen adatok megadásából származó károkért az Üzemeltető nem felel.

    10. Feltételhez kötött szolgáltatások igénybevétele esetén a Vevőnek meg kell felelnie a Webáruházban, és/vagy a visszaigazolásokban megadott feltételeknek, és azt a szolgáltatások igénybevételekor hitelt érdemlően, az előírt módon dokumentumokkal tudni kell bizonyítania. Ennek elmaradása esetén a kárfelelősség a Vevőt terheli.

    11. A kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél tevékenységéért, az általa a Vevőnek, vagy a Vevő által neki okozott károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Ezeket a Vevőnek a harmadik féllel szemben közvetlenül kell rendeznie.

    12. Az Üzemeltető nem felel olyan károkért, amelyek természeti csapás (vis major), vagy egyéb, az Üzemeltető érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért az Üzemeltető nem tehető felelőssé.

   16. Személyes adatok védelme
    1. Személyes adatainak bizalmas kezelése Társaságunknál prioritással bíró követelmény, ezért személyes adatait csak az IASz-unkban és csak a vonatkozó jogszabályi keretek között kezeljük és tesszük hozzáférhetővé az arra jogosultak részére.

    2. Tájékoztatjuk, hogy az adatfelvételre és – kezelésre elsősorban az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A törvény szövegét teljes terjedelmében itt olvashatja.

    3. Adatkezelési elveinket, szabályainkat, eljárásainkat külön dokumentumba szerkesztve Internetes Adatvédelmi Szabályzat menüpontja alatt találja, kérjük feltétlenül olvassa el, és a regisztráció során fogadja el az abban foglaltakat. E nélkül rendelést feladni nem lehet.

    4. Az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat röviden az alábbiakban foglaljuk össze:
     1. A megrendeléssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető rögzítse, tárolja és kezelje a megrendelés során, azzal összefüggésben szolgáltatott személyes adatait.

     2. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. Az egyes informatikai rendszerek által, az internetes áruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

     3. Ön a tárolt adatokat előzetes egyeztetés alapján megtekintheti, azokról tájékoztatást kérhet, adatait szükség esetén helyesbítheti, vagy azokat törölheti. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az alábbi e-mail címen: shop@sostort.hu

     4. Nem töröltetheti azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály kötelez bennünket.

     5. Minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállalhatunk felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. Internetes áruházunk böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a internetes áruházunk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

     6. A szolgáltatás igénybe vételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A cookie-fogadás a szolgáltatásaink egy részéhez feltétlenül szükséges.

     7. Internetes áruházunk böngészése, illetve a regisztráció folyamán, a hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, minden esetben biztosítjuk a leiratkozás lehetőségét mind a küldött hírlevélből közvetlenül, mind külön kérve azt.

     8. Bár elkötelezettek vagyunk a szolgáltatások minőségének és az adatbiztonság legmagasabb szinten tartásában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért, adatvesztésért felelősséget nem vállalhatunk.

   17. Kapcsolattartás, ügyfélszolgálat,  panaszkezelés
    Vevőszolgálatunk, internetes áruházunk szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló shop@sostort.hu e-mail címen várjuk. Kérdéseit felteheti online felületen a „Kérdése van?” menüpont alatt. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket Vevőszolgálatunk írásban, az Ön által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján, legkésőbb beérkezésüktől számított 30 napon belül válaszolja meg. Vevőszolgálatunk a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és az Üzemeltető érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedünk. Bármilyen kérdés, probléma, reklamáció esetén Ügyfélszolgálatunk telefonon munkanapokon 9-15 óra között készséggel áll rendelkezésére, illetve a nap 24 órájában fogadja e-mailjeit. Biztosítjuk, hogy a velünk telefonos ügyfélszolgálatunkon kapcsolatba lépő Vevőt a hívásért nem terheli emelt díj.

   18. Felügyeleti szervek, jogviták rendezése
     1. A szolgáltatásainkkal összefüggő esetleges fogyasztói panaszával a helyi jegyzőhöz –mint fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró szervhez -,  gyógyszolgáltatás esetén a betegjogi képviselő -, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

      Fogyasztóvédelem

      2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőség:

      Nyíregyházi járás
      Cím:4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
      Postacím:4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
      Telefonszám:+36 (42) 795-110
      Fax:+36 (42) 501-153
      E-mail: nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu
     2. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:
      cím (központi ügyfélfogadó iroda):1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
      postacím:1376 Budapest, Pf. 997.
      telefon:+36 (1) 468-0673
      fax:+36 (1) 468-0680
      e-mail:info@nmhh.hu
      honlap:http://nmhh.hu/
     3. Betegjogi képviselő: lásd a SISzF-nél.

     4. Békéltető Testület
      Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésére, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a békéltető testület feladata. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület eljárásra elsődlegesen az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testület határozata, illetve ajánlása nem érinti Önnek azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

      A békéltető testületek hatáskörébe azok az ügyek tartoznak, melyekben a fogyasztó és egy vállalkozás vitája
      • a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával
      • a termék, szolgáltatás felelősségi szabályok alkalmazásával,
      • a szerződés megkötésével vagy teljesítésével (pl.: a szolgáltató egyáltalán nem teljesít, vagy nem azt teljesíti, amit vállalt).
      kapcsolatos.
      Fontos, hogy a békéltető testületek nem járhatnak el olyan jogvitákban, amelyek esetében valamely jogszabály egy másik szervezetet vagy hatóságot ruház fel eljárási jogosultsággal.

      A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy Ön mint fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül az Üzemeltetővel, mint vállalkozással rendezni.
      További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

      • a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
      • annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye, mellyel a fogyasztó vitában áll;
      • ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;
      • a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;
      • a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;
      • a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;
      • tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
      • végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának

      Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

      A békéltető testület eljárásának kezdeményezése ingyenes, Önnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület az Ön hátrányára dönt. Ebben az esetben Önt terhelik az eljárási költségek.

      Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a felek oldalán a békéltető testület eljárása igénybevételével összefüggésben - a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel - igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és kereset kiesés stb.). A jogi képviselettel összefüggésben felmerülő költség nem tekinthető az eljárás költségének.

      Vállalkozásunk székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

      Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
      Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
      Telefonszáma: +36 (42) 311-544, +36 (42) 420-180
      Fax száma: +36 (42) 311-750
      Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
      E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
      Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
      A békéltető testület eljárásának részleteiről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.magyarefk.hu/hu/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html
     5. On-line vitarendezési Platform

      Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezen a honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon, vagy Liechtensteinben él. (524/2013/EU rendelet 14. cikk)

   19. Irányadó jog
    A megrendelésének visszaigazolásával létrejött, valamint a Társaságunk által üzemeltetett internetes áruház szolgáltatásaival, használatával kapcsolatos jogviszonyokra a magyar jog irányadó.

    A jelen általános internetes szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. Ezen jogszabályok teljes szövegét itt érheti el.

    A felek esetleges jogvita esetén, értékhatártól függően kikötik az Üzemeltető Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét.

   20. Szerzői jogi rendelkezések
    A Sóstó gyógyászati webáruház oldalon lévő valamennyi tartalom szerzői jog által védett! A tartalom mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

 4. Hatály

  1. Jelen AISzF 2017. november 17-től hatályos.

  2. A kapcsolódó SISzF-ek hatálya azok szövegében található, és a hatályuk kezdete eltérhet a 4.1. pontban megadottól.


Az ÁiSZF-et letöltheti PDF formátumban ide kattintva.